۱۱ (مرداد) ۱۴۰۰ ◀ ◀ Monday 2021 (Aug) 02

هفته‌نامه شماره ۲۹ | ۴مرداد ۱۴۰۰

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود جواندل
زیر نظر شورای سردبیری


آدرس: خیابان پاستور، کوچه شهید عزیزیان (روبروی اورژانس) پلاک 59

تلفن : 09188121541


081-38272939

فکس : 38281849-081 

توزیع امور مشترکین:

09183168574